Міщенко Ігор Віталійович

Міщенко Ігор Віталійович

доктор медичних наук, професор

 

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, медичний факультет у 1986 році з відзнакою. З 1996 року асистент курсу геронтології та геріатрії ПДМУ. З 2001 року асистент кафедри нормальної фізіології. З 2002 р. доцент кафедри нормальної фізіології ПДМУ. З 2006 р. по теперішній час завідувач кафедри нормальної фізіології ПДМУ.

В 1990 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради при Львівському державному медичному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему “Тромбоцитоактивные свойства почек в норме и при активации перекисного окисления липидов” за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія.

У березні 2006 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради при Харківському державному медичному університеті пройшов офіційний захист докторської дисертації “Еферентна роль різних органів і тканин в регуляції гуморальних захисно-пристосувальних систем (антиоксидантної, гемостазу та фібринолізу) в нормі та патології” за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

  • Доктор наук з 2006 року за спеціальністю патологічна фізіологія
  • Вчене звання: професор кафедри нормальної фізіології з 2007 року
  • Автор більше 100 друкованих праць, в тому числі 7 монографій, 6 посібників з грифом ЦМК МОЗ України. Підготував 1 кандидата наук.
  • Голова Полтавського відділення Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка. Член Ради Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка.
  • Голова експертної комісії з перевірки наукової продукції ПДМУ.
  • Співголова Апробаційної Ради №1 ПДМУ.
Весніна Людмила Едуардівна

Весніна Людмила Едуардівна

доктор медичних наук, професор

З відзнакою закінчила у 1991 році лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту.

У 1991-1994 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі нормальної фізіології.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль функціонального стану еритроцитів і його модуляція цитомедінами в реакціях перекисного окислення ліпідів і гемостазу (експериментальні дослідження)”, м. Харків, Національний медичний університет.

З 1994 по 1999 роки працювала на посаді асистента кафедри нормальної фізіології. З 1999 по 2009 роки – доцент кафедри.

У 2007 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту геронтології НАМН України, м. Київ на тему: „Фізіологічна регуляція функціонального стану мембран лімфоцитів периферійної крові пептидним комплексом нирок”.

З 2009 року працює на посаді професора кафедри нормальної фізіології (з 2010 року по теперішній час - за сумісництвом). З 2010 року – директор Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики ПДМУ.

Весніна Л.Е. є автором 275 наукових праць.

Весніна Л.Е. є членом Вченої ради академії, Апробаційної ради №1.

Запорожець Тетяна Миколаївна

Запорожець Тетяна Миколаївна

доктор медичних наук, професор

У 1988 році закінчила Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, біологічний факультет. З вересня 1989 року працює на кафедрі нормальної фізіології.

Захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук: «Функціональні зміни в системі еритрону тварин і людини при променевому пошкодженні і їхній корекції поліпептидним біорегулятором, отриманим з еритроцитів», 1993 р. Сімферопольський державний університет.

Захистила докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук: «Комплекс пептидних фрагментів гемоглобіну: роль у регуляції системи крові»,2003 p., Інститут фізіології НАН України ім.О.О. Богомольца, м. Київ. Має 160 наукових праць, монографію, 2 патенти. Відповідальна за викладання англійською мовою на кафедрі.

Жукова Марина Юріївна

Жукова Марина Юріївна

кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Іркутський Державний медичний університет у 1982 році.

В 1984 - 1989 рр. проходила навчання в аспірантурі на кафедрі морфології Санкт-Петербурзької державної медичної академії ім. І.І.Мечникова.

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфологічні аспекти жовчоутворення у деяких ссавців».

 На кафедрі фізіології ПДМУ м. Полтави працює з 1989 року. Має вчене звання доцента з 1992 року.

 Автор та співавтор  біля 80 наукових і навчально-методичних публікацій. 

Коковська Оксана Валеріївна

Коковська Оксана Валеріївна

кандидат медичних наук, доцент

У 2000 році з відзнакою закінчила медичний факультет ВДНЗУ УМСА. Паралельно з проходженням інтернатури навчалася в магістратурі на кафедрі внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів, наприкінці навчання якої прилюдно захищена магістерська робота «Порушеня функції зовнішнього дихання у хворих на хронічний обструктивний бронхіт, що ускладений хронічним легеневим серцем та її корекція».

У червні 2001 року закінчила з відзнакою навчання у магістратурі та здобула кваліфікацію магістра медицини. Після закінчення інтернатури з 1 серпня 2001 року працювала лікарем-терапевтом Полтавської обласної клінічної лікарні №2.

У грудні 2001 року була зарахована до очної аспірантури на кафедру нормальної фізіології Української медичної стоматологічної академії.

В жовтні 2004 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради при Донецькому державному медичному університеті пройшла прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Особливості згортання крові в симетричних ділянках системи кровообігу у людей та тварин» за фахом 14.03.03 – нормальна фізіологія. Отримала диплом кандидата медичних наук 9 березня 2005 року.

З 1 грудня 2004 року прийнята на посаду асистента кафедри нормальної фізіології ПДМУ. З 01.07.2014 року прийнята на посаду доцента кафедри фізіології ВДНЗУ ПДМУ. Педагогічний стаж 10 років. Опубліковано 46 наукових робіт, в тому числі 2 монографії та 6 навчальних посібників. Є членом фізіологічного товариства України.

Мамонтова Тетяна Василівна

Мамонтова Тетяна Василівна

кандидат біологічних наук, доцент

У 2000 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, біологічний факультет.

З 2001 року працює в Українській медичній стоматологічній академії в Науково-дослідному інституті генетичних основ розвитку патології та фармакогенетики на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника (з 2001 по 2019 рр..).

З 2019 року викладач кафедри фізіології.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі» у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

У 2019 році з відзнакою закінчила магістратуру Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, факультет філології та журналістики.

У 2002 році здобула звання спеціаліста за спеціальністю «Клінічна біохімія» у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України, а у 2009 році  - за спеціальністю «Лабораторна імунологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Автор 132 наукових робіт.

 

Павленко Ганна Петрівна

Павленко Ганна Петрівна

кандидат медичних наук, доцент

Закінчила медичний факультет ПМСІ у 1981 році - лікувальна справа. Працювала лікарем Полтавської станції швидкої допомоги.

Захистила кандидатську дисертацію у 1993 році на тему: «Вільнорадикальні, антиокислювальні та гемокоагуляційні процеси в нормі, при експериментальній патології серця та їх лімітування пептидним біорегулятором». Має вчене звання доцента з 1994 року.

Автор (або співавтор) понад 90 наукових і навчально-методичних публікацій та 2 патента на винахід.

Сухомлин Андрій Анатолійович

Сухомлин Андрій Анатолійович

кандидат медичних наук, викладач 

У  2004 році закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З  2008 року викладач кафедри біологічної та біоорганічної хімії. У 2009-2012 рр. – аспірант кафедри під керівництвом зав. кафедри, професора, доктора медичних наук Непоради К.С. У 2011році захистив  кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія у спеціалізованій Вченій раді Д 29.600.02 при Луганському державному медичному університеті на тему: «Вплив омепразол-індукованої гіпергастринемії на слинні залози щурів та його корекція». Загальна кількість друкованих робіт - 103, у співавторстві маю 2 патенти на корисну модель, нововведення, інформаційний лист та методичні рекомендації. З 1 жовтня 2012р. по 1 жовтня 2014р. отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 
Сухомлин Тетяна Анатоліївна

Сухомлин Тетяна Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент

На кафедрі працює з 2014 року. У 2007 році закінчила з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Пройшла підготовку в інтернатурі за фахом "Пульмонологія та фтизіатрія» та клінічній ординатурі з фаху «Фтизіатрія», працювала лікарем-фтизіатром.

У 2011-2014 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі медичної, біоорганічної та біологічної хімії. У 2015 році захистила дисертацію кандидата медичних наук на тему: «Біохімічні зміни в тканинах легень за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція ліпіном». Автор (або співавтор) понад 42 наукових і навчально-методичних публікацій та 5 патентів на винахід.

Соколенко Валентина Миколаївна

Соколенко Валентина Миколаївна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент

В академії працює з 1990 року, а на кафедрі з 1993 р. У 1989 році закінчила з відзнакою природничий факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка.

У 1994 році захистила дисертацію кандидата біологічних наук на тему: «Роль поліпептидів слинної залози в регуляції вільнорадикального окислення, фізіологічної антиоксидантної системи і гемостазу у тварин». Автор (або співавтор) понад 121 наукових і навчально-методичних публікацій та 1 патенту на винахід.

Відповідальний секретар разових спеціалізованих рад та апробаційної ради №1.

Ткаченко Олена Вікторівна

Ткаченко Олена Вікторівна

кандидат медичних наук,  викладач

В 2000 році  закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення ВНЗУ проходила інтернатуру по педіатрії упродовж року на базі Полтавської обласної лікарні.

         Кандидат медичних наук з 2007 року. Кандидатську дисертацію захистила у Спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова МОЗ України за спеціальністю «Нормальна фізіологія». Тема дисертації: «Особливості реології та еритроцитарної ланки гемостазу в  симетричних регіонах кровообігу у тварин та людей».

З 2001 р. понині відповідальна за роботу СНТ кафедри. З 2011 року відповідальна за СНТ іноземних студентів ВДНЗУ «ПДМУ». З квітня 2012 р. відповідальна за міжнародні відносини на кафедрі фізіології.

Загальна кількість наукових робіт – більше 250, з яких 2 монографії із зовнішнім грифом МОН України (1 з яких англійською мовою), 1 навчально-методичний посібник українською мовою і 7 посібників англійською мовою із внутрішнім грифом ЦМК, більше 55 статей. Має B2-рівень володіння англійською мовою (сертифікат Британської ради в Украіні у Києво-Могилянській академії).

Юдіна Ксенія Євгеніївна

Юдіна Ксенія Євгеніївна

кандидат історичних наук, доцент, завуч кафедри

В 2003 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка стаціонарне відділення природничого факультету. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога у закладах освіти.

В 2004 році закінчила магістратуру Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

2004-2006 працювала викладачем на кафедрі фізичної реабілітації Полтавського інституту економіки і права ВМРоЛ «Україна». Викладала такі дисципліни: «Основи патології», «Психомоторика», «Дефектологія», «Психодіагностика», «Психологія спорту», «Соціальна реабілітація».

З 2004 по 2013 р.р. навчалась в аспірантурі Ісв та АПВ НААН України за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин» - 03.00.13.

Має деклараційний патент на винахід. Видано 1 монографію. Зареєстровано 6 авторських прав на твір. Автор більше 50 публікацій (за фахом). У 2015 році захистила кандидатську дисертацію.

Федотенкова Наталія Миколаївна

Федотенкова Наталія Миколаївна

викладач

 В 1988 році закінчила стоматологічний факультет ПДМСІ . 1988-1990 р. – інтернатура із стоматології в Золотоніській ЦРЛ Черкаської області. 1990-1993 р. – лікар-стоматолог Хрестителевської медичної амбулаторії Чорнобаївського района Черкаської області. 1993 р. – лікар-статистик Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні. 1995-1998 р. – очна аспірантура з фізіології. З вересня 1993 р. і по теперішній час – викладач кафедри фізіології.

Відповідальна за виховну роботу кафедри.

Автор (або співавтор) понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій

Шарлай Наталія Миколаївна

Шарлай Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, викладач

В 2002 році закінчила  Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка і отримала повну вищу освіти. За спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія¸ психологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології¸ валеології та основ екології¸ практичного психолога у закладах освіти.

У 2003 році закінчила магістратуру Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і отримала повну вищу освіту. За спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти¸ викладача біології.

З 2003 – 2012 рр., працювала на посаді викладача на кафедрі Медико-біологічних основ фізичного виховання. Факультету. «Фізичного виховання». Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

У 2021 році захистила дисертацію кандидата педагогічних наук на тему: «Науково-педагогічна діяльність Богомольця Олександра Олександровича (1881-1946 рр.)»

Автор (або співавтор) понад 32 наукових і навчально-методичних публікацій.

Відповідальна за сайт кафедри